Shortlist

Lingerie & Swimwear

Christian Geisselmann

Germany

Christian Geisselmann

Astrid Obert

Germany

Astrid Obert

andrew urban

United States

andrew urban

Eva Schwank

United Kingdom

Eva Schwank

Peter Soubbotnik

France

Peter Soubbotnik

Astrid Obert

Germany

Astrid Obert

Astrid Obert

Germany

Astrid Obert

Camilo Rios White (RIOCAM)

United States

Camilo Rios White (RIOCAM)

Nina W. Melton

Spain

Nina W. Melton

Nikos Papadopoulos

Greece

Nikos Papadopoulos