Shortlist

People & Lifestyle

Dave Shafer

United States

Dave Shafer

Kris Cheng

United States

Kris Cheng

Karsten Koch

Germany

Karsten Koch

Mark Melling

United Kingdom

Mark Melling

Juliet Pea

United Kingdom

Juliet Pea

Caesar Lima

United States

Caesar Lima

Dominic Episcopo

United States

Dominic Episcopo

Gillian Hyland

United Kingdom

Gillian Hyland

Dave Shafer

United States

Dave Shafer

Alberto Venzago

Switzerland

Alberto Venzago